top of page

راه های زیادی وجود دارد که می توانید از انجمن کلرادو برای آموزش کودکان خردسال حمایت کنید.

بپیوندید/تجدید کنید

با عضویت در NAEYC خود، COAEYC را به عنوان شرکت وابسته ایالتی خود به صورت رایگان اضافه کنید.

make a 

 donation

می توانید مستقیماً از طریق Paypal به COAEYC کمک مالی کنید.

هنگام خرید با king soopers  کمک مالی کنید

هنگامی که ما را به کارت King Soopers خود اضافه می کنید، King Soopers به ما کمک مالی می کند.

شناسه سازمان: VB846

bottom of page