top of page

هیئت در حال حاضر در حال بررسی مجدد نیاز و وظایف هر کمیته است. لطفا در ماه فوریه دوباره بررسی کنید.

ما معتقدیم که صدای متخصصان دوران کودکی مهم است و نیاز داشتن شنیده شود. کمیته‌های ایالتی ما به ما این فرصت را می‌دهند که با اعضای COAEYC و دیگر متخصصان در جامعه اولیه کودکی برای پیشبرد این حرفه در کلرادو همکاری کنیم.

برای عضویت در کمیته نیازی به عضویت ندارید. کمیته ها معمولاً هر ماه یکبار از طریق Google Meet تشکیل جلسه می دهند. 

کمیته ها به روی اعضای جدید بسته هستند و در حال حاضر تعطیل هستند. لطفا در فوریه دوباره بررسی کنید!

bottom of page